Auto-moto On-line obchod je obchod, ktorí sa zaoberá predajom náhradných a karosárskych dielov, príslušenstva na osobné a úžitkové vozidlá. ... Predaj náhradných dielov a doplnkov pre osobné - nákladné autá a pracovné stroje ... Motorové oleje, priemyselné oleje a mazivá, hydraulické oleje, chladiace kvapaliny, autokozmetika, batérie atď. ...aj pre jednostopové vozidlá, poľnohospodárske stroje, stavebné a cestné stroje ... ponúkame výrazné zľavy pri väčších odberoch a pri objednávke nad 650 € je poštovné zdarma po celej slovenskej republike .Ponúkame kvalitne originálne diely ako aj možné náhrady pre Vaše vozidlá čo ocenilo už veľa našich zákazníkov.V rámci našich technických možností sa snažíme našim zákazníkom vychádzať v ústrety . nakoľko Vaša SPOKOJNOSŤ je našou najlepšou REKLAMOU. Na tovar je od zákona poskytovaná záruka min.2 roky, ak výrobca neurčí inak
 
 

Aké pokuty Vám hrozia?.........

Prinášame vám nový sadzobník pokút, ktorý vám poskytne informáciu o tom, čo vás čaká, pokiaľ porušujete pravidlá. Treba však vedieť, že pokuty v sadzobníku sú len informatívne a neznamená to, že nemôžete dostať inú. Pri udeľovaní pokút je obmedzená len minimálna a maximálna výška. Sadzobník vám teda pomôže v tom, že ak vám budú chcieť za niečo udeliť pokutu 500 € a v sadzobníku je za tento priestupok 100 €, tak asi všetko v poriadku nebude...


ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:
Značky upravujúce prednosť „Daj prednosť v jazde“ a „Stoj, daj prednosť v jazde“ 60 €/ 1.807,56,-Sk
Príkazová dopravná značka „Rozsvieť svetlá“ 60 €/ 1.807,56,-Sk
Zákazové dopravné značky „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ a „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 60 €/ 1.807,56,-Sk
Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 60 €/ 1.807,56,-Sk
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia 150 €/ 4.518,90,-Sk
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 30 €/ 903,78,-Sk
Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiacich s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky 150€/ 4.518,90,-Sk
Neuposlúchnutie pokynov iných oprávnených osôb 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu (ďalej len „predložiť“)
Používanie technických prostriedkov a zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo ich umiestnenie vo vozidle spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie (napr. tzv. antiradar) 150€/ 4.518,90,-Sk
Prevádzkovanie vozidla v cestnej premávke dodatočne vybaveného neschváleným systémom, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napr. tzv. antiradar) 100 €/ 3.012,60,-Sk
Povinnosti vodiča
Použitie vozidla na jazdu, ktoré:
Nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel, alebo vozidla, ktoré nie je opatrené platnou tabuľkou s evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha predložiť
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 50 €/ 1.506,30,-Sk
Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, ak došlo k jeho ohrozeniu alebo dopravnej nehode predložiť
Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu predložiť
Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok predložiť
Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená predložiť
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto ležiace mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 60 €/ 1.807,56,-Sk
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30 €/ 903,78,-Sk
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
Používanie telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60 €/ 1.807,56,-Sk
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30 €/ 903,78,-Sk
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 30 €/ 903,78,-Sk
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi 150 €/ 4.518,90,-Sk
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu 30 €/ 903,78,-Sk
Jazda na motocykli bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave jazdca a spolujazdca 60 €/ 1.807,56,-Sk
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60 €/ 1.807,56,-Sk
Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení
Nepripútanie sa bezpečnostným pásom alebo nepoužitie iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 60 €/ 1.807,56,-Sk
JAZDA VOZIDLAMI
Spôsob jazdy
Jazda po nesprávnej strane vozovky alebo jazdného pruhu
v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a pod.) 100 €/ 3.012,60,-Sk
v ostatných prípadoch 60 €/ 1.807,56,-Sk
ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 €/ 4.518,90,-Sk
ak dôjde k dopravnej nehode predložiť
Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 150 €/ 4.518,90,-Sk
Jazda v jazdných pruhoch
Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60 €/ 1.807,56,-Sk
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 €/ 3.012,60,-Sk
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 €/ 1.807,56,-Sk
Jazda v mimoriadnych prípadoch
Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 60 €/ 1.807,56,-Sk
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 €/ 1.506,30,-Sk
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 €/ 1.807,56,-Sk
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30 €/ 903,78,-Sk
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 50 €/ 1.506,30,-Sk
Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60 €/ 1.807,56,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Obchádzanie
Obmedzenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 100 €/ 3.012,60,-Sk
Predchádzanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy vodičom, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním predložiť
Obmedzenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 50 €/ 1.506,30,-Sk
Ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predchádzaní zaraďuje 100 €/ 3.012,60,-Sk
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu predchádzania 150 €/ 4.518,90,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Rýchlosť jazdy
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode, alebo ohrozeniu protiidúceho vodiča, vodiča idúceho za ním, alebo iného účastníka cestnej premávky predložiť
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou
o viac ako 10 km/h 50 €/ 1.506,30,-Sk
o viac ako 20 km/h 100 €/ 3.012,60,-Sk
o viac ako 30 km/h 200 €/ 6.025,20,-Sk
o viac ako 40 km/h 300 €/ 9.037,80,-Sk
o viac ako 50 km/h 400 €/ 12.050,40,-Sk
o viac ako 60 km/h 500 €/ 15.063,00,-Sk
o viac ako 70 km/h 650 €/ 19.581,90,-Sk
Odbočovanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 €/ 1.506,30,-Sk
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním predložiť
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60 €/ 1.807,56,-Sk
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €/ 3.012,60,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ak došlo k dopravnej nehode predložiť
Jazda cez križovatku
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste a došlo k
ich obmedzeniu 60 €/ 1.807,56,-Sk
ich ohrozeniu 150 €/ 4.518,90,-Sk
dopravnej nehode predložiť
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k
ich obmedzeniu 50 €/ 1.506,30,-Sk
ich ohrozeniu 100 €/ 3.012,60,-Sk
dopravnej nehode predložiť
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj. prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €/ 3.012,60,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Vchádzanie na cestu
Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 €/ 3.012,60,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 50 €/ 1.506,30,-Sk
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Znečisťovanie cesty 60 €/ 1.807,56,-Sk
Otáčanie a cúvanie
Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 60 €/ 1.807,56,-Sk
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60 €/ 1.807,56,-Sk
Zastavenie a státie
Zastavenie na obojsmernej ceste
v protismere vľavo 30 €/ 903,78,-Sk
Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 60 €/ 1.807,56,-Sk
Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 60 €/ 1.807,56,-Sk
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. 60 €/ 1.807,56,-Sk
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60 €/ 1.807,56,-Sk
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia 50 €/ 1.506,30,-Sk
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 €/ 4.518,90,-Sk
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 €/ 1.807,56,-Sk
Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 60 €/ 1.807,56,-Sk
Zastavenie alebo státie na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu 60 €/ 1.807,56,-Sk
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 60 €/ 1.807,56,-Sk
Železničné priecestia
Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať predložiť
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 €/ 4.518,90,-Sk
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia predložiť
Znamenie o zmene smeru jazdy
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
Výstražné znamenia
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30 €/ 903,78,-Sk
Osvetlenie vozidiel
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im zaroveň postaveným osvetlením 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20 €/ 602,52,-Sk
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30 €/ 903,78,-Sk
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vlečenie motorového vozidla
Prekročenie povolenej rýchlosti jazdy pri vlečení motorového vozidla
o viac ako 10 km/h 50 €/ 1.506,30,-Sk
o viac ako 20 km/h 100 €/ 3.012,60,-Sk
o viac ako 30 km/h 200 €/ 6.025,20,-Sk
o viac ako 40 km/h 300 €/ 9.037,80,-Sk
o viac ako 50 km/h 400 €/ 12.050,40,-Sk
o viac ako 60 km/h 500 €/ 15.063,00,-Sk
o viac ako 70 km/h 650 €/ 19.581,90,-Sk
Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 60 €/ 1.807,56,-Sk
Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km.h-1, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km.h-1 60 €/ 1.807,56,-Sk
Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo
k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 100 €/ 3.012,60,-Sk
k spôsobeniu dopravnej nehody predložiť
Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg 100 €/ 3.012,60,-Sk
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 60 €/ 1.807,56,-Sk
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku 60 €/ 1.807,56,-Sk
Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici 60 €/ 1.807,56,-Sk
Osobitosti premávky v zimnom období
Použitie motorového vozidla kategórie M1 a N1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ 60 €/ 1.807,56,-Sk
Použitie motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3 v cestnej premávke, ak toto nie je vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v čase, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza 60 €/ 1.807,56,-Sk
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy
v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h 60 €/ 1.807,56,-Sk
v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00h 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel podľa ods. 1, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 h 60 €/ 1.807,56,-Sk
Používanie zvláštnych motorových vozidiel v cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách bez povolenia na zvláštne užívanie ciest s výnimkou traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy a zvláštnych motorových vozidiel podľa ods. 5 písm. b/ zákona 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy; na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda 60 €/ 1.807,56,-Sk
v čase od 06.00 do 09.00 h, od 15.00 do 20.00 h a od 23.00 do 04.00 h 60 €/ 1.807,56,-Sk
v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa ods. 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písm. a) 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy 100 €/ 3.012,60,-Sk
V prípade ohrozenia týchto vozidiel 150 €/ 4.518,90,-Sk
V prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť
Zaradenie sa do skupiny vozidiel s právom prednostnej jazdy a nimi sprevádzaných vozidiel 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nerešpektovanie rozsvieteného výstražného svetla na stojacom vozidle s právom prednostnej jazdy 60 €/ 1.807,56,-Sk
Prekážka cestnej premávky
Neodstránenie spôsobenej prekážky v cestnej premávke, ktorá ohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
Neoznačenie prekážky cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá (ods. 1 písm. b) a parkovacieho preukazu 60 €/ 1.807,56,-Sk
PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU
Preprava osôb
Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60 €/ 1.807,56,-Sk
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nedodržanie podmienok pri preprave osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora 60 €/ 1.807,56,-Sk
Nesprávne umiestnenie, rozloženie a nedostatočné upevnenie prepravovaného nákladu, čím by bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 60 €/ 1.807,56,-Sk
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY
Osobitné ustanovenia o chodcoch
Obmedzovanie alebo ohrozovanie cestnej premávky skupinou chodcov (viac ako dvaja vedľa seba) 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie povinnosti chodca idúceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev 30 €/ 903,78,-Sk
Osobitné ustanovenia o cyklistoch
Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla 60 €/ 1.807,56,-Sk
Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev 30 €/ 903,78,-Sk
Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení 30 €/ 903,78,-Sk
Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave 10 €/ 301,26,-Sk

Kto-koľko zaplatil pokutu? / Aký mal prietupok? /

Vytvořeno 12.10.2009 22:29:42 | Poslední změna 12.10.2009 22:30:37